ਲਾਟ


ਠੰਡੀ ਰਾਤ …
ਮਰੀਜ ਦੇ ਹੱਥੂ ਸੰਗ ਕੰਬੀ
ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ