ਖੁਸ਼ਬੋ


ਰਨੈਲੀ ਸੜ੍ਹਕ —
ਮੰਗਤੀ ਦੇ ਬੋਝੇ ਚੋਂ ਕਿਰ੍ਹੀ 
ਬੇਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ