ਲਾਲ੍ਹ


ਮੂੰਗਰੇ ਦੇ ਫੁੱਲ —
ਕਿਲਕਾਰੀ ਸੰਗ ਨਿੱਕੂ ਦੀ
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਲ੍ਹ