ਜਨਮ ਦਿਨ


ਜਨਮ ਦਿਨ …
ਸੂਹੇ ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਝੜੀ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤੀ