ਤਬਦੀਲੀ


ਤਬਦੀਲੀ
=======
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚੋਂ ਆਈ ਭਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ ‘ ਜੱਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ… ‘ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆਏ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਮਰਾਹਟ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੀ ਜਾਪੀ ! ਇਹ ਬਣਨਾ , ਵਿਗਸਣਾ ..ਫੇਰ ਬਣਨਾ , ਫੇਰ ਵਿਗਸਣਾ …ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹ ਨਿਆਰੀ ਖੇਡ ….. ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਨਿੱਕਲ ਆਇਆ ਹਾਂ .. ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਸਨ , ਹੁਣ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਹੈ ..ਧਲ ਧਲ ਚਲਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾਣੋ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ .. ਔਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੰਜਰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ..

ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਡ —
ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭਬਕੀ
ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ