ਪਪੀਤਾ


Gurmukh Bhandohal Raiawal ::
ਨਾਨੀ ਪਾਵੇ ਬਾਤ ~
ਕਣਕ ਵਿਚੋਂ ਆਵੇ ਦਾਬ ਪਾਏ 
ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਮਹਿਕ