ਕੀੜੇ


unaimed day –
beneath the flipped stone
five black beetles

ਲਕਸ਼ਹੀਣ ਦਿਨ –
ਪੁੱਠੇ ਪੱਥਰ ਹੇਠਾਂ
ਪੰਜ ਕਾਲੇ ਕੀੜੇ~

ਅਨੁਵਾਦ -ਸੰਦੀਪ ਚੌਹਾਨ