ਉਡੀਕ


ਸਿਆਲੂ ਧੁੱਪ . . .
ਖਾਲੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਫੈਲੀ
ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ