ਗੋਲੀ


                          
ਵਾਦੀ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ
ਪਹਾੜਾਂ ‘ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ
ਬੇਨਾਮ ਗੋਲੀ