ਹੀਰਾ


ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ
ਟੁੱਟਿਆ ਹੀਰਾ
ਜੋਹਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ