ਮਹਿਕ


ਸਾਉਣ ਦਾ ਛਰਾਟਾ . . .
ਗੁਲਗਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ
ਚਾਹ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਚ