ਕੜ-ਕੜ


ਤੱਤੀ ਸੜਕ –
ਬੁੱਢੇ ਦੌੜਾਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ
ਕੜ-ਕੜ

 

Advertisements