ਵਹਿੜਕਾ


ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਧੁੱਪ
ਲਿਸ਼ਕੇ ਖਰਖਰੇ ਨਾਲ ਨਹਾਇਆ
ਬੱਗਾ ਵਹਿੜਕਾ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ