ਕਣਕਾਂ


ਕਣਕਾਂ ਲਹਿਰੌਣ
ਸਤਲੁੱਜ ਦੇ ਵਹਾ ‘ਚ-
ਫੱਗਣ ਦੀ ਸਵੇਰ