ਸੇਕ


ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਹੇਕ
ਧੁਖਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਲੇ ਦਾ
ਵਧ ਗਿਆ ਸੇਕ

Advertisements