ਚਿੜੀ


ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ —
ਹਾਏ ! ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਚਿੜੀ ਦੀ
ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਤ