ਪੂੜੇ


ਬੂੰਦਾ ਬਾਂਦੀ
ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਵੇ
ਖੀਰ ਨਾਲ ਪੂੜੇ

Advertisements