ਤਾਰੇ


ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ
ਪੁੱਠੇ ਤਵੇ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਣ
ਲਾਲ ਤਾਰੇ

Advertisements