ਚੀਂ ਚੀਂ


ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ‘ਚ ਸਹਿਜੇ ਆ ਰਲੀ
ਚਿੜੀ ਦੀ ਚੀਂ ਚੀਂ