ਬੂੰਦ


‎:

ਵਗਦੀ ਨਦੀ
ਧੂੜ ਭਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਡਿੱਗੀ
ਖਾਰੀ ਬੂੰਦ