ਹੰਝੂ


ਖੁਸ਼ਕ ਦੁਪਿਹਰ
ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵੇ ਮਿਟਾਵੇ
ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਹੰਝੂ