ਰੱਖੜੀ


ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ-
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਚਮਕੇ
ਨਵੀ ਰੱਖੜੀ

Advertisements