ਆਈ ਬੋ


                                                                                   ਦੀਪੀ ਸੈਰ

ਆਈ ਬੋ ਆਈ ਬੋ
ਬਨੇਰੇ ਟੱਪਦਿਆਂ
ਤੁੜਾਈ ਟੰਗ