ਟਕਾ


ਜਾਮਣ ਦੀ ਛਾਂ
ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬੰਨ੍ਹ ਟਿਕਾਇਆ
ਟੋਟਣ ਵਿੱਚ ਟਕਾ