ਵੰਗਾਂ


ਕਲਾਸ ਰੂਮ
ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ
ਛਣਕਾਵੇ ਵੰਗਾਂ

Advertisements