ਮਿਠਾਸ


ਕਾਵਾਂ ਰੋਲੀ ‘ਚ
ਆਹ! ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੀ ਮਿਠਾਸ —
ਬਾਗ ਦਾ ਰਸਤਾ