ਟਹਿਣੀ


ਉੱਡੀ ਚਿੜੀ
ਸਿਧੀ ਹੋਈ ਲਿਫੀ ਟਹਿਣੀ
ਗੁਲਾਬ ਦੀ

Advertisements