ਕਲੀ


ਮੈਂ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ…
ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਜਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਤਗਰ ਦੀ ਕਲੀ