ਗੀਤ


ਹਲਕੀ ਧੁੰਦ-
ਭੀੜ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਚ ਰਲਿਆ
ਫ਼ੱਕਰ ਦਾ ਗੀਤ

Advertisements