ਬਰਸਾਤ


ਵੰਗਾਂ ਦੀ ਖਣਕ
ਠਹਾਕਿਆਂ ਚ ਰਲੀ-
ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ

Advertisements