ਪੀਪਨੀ


ਰਾਤ —
ਰਖਿਆ ਸਰ੍ਹਾਣੇ ਹੇਠ ਹਾਥੀ
ਵੱਜੀ ਪੀਪਨੀ

Advertisements