ਗੀਤ


ਸੀਤਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਇਕੂ ਸਕੂਲ :-

ਘਨਘੋਰ ਘਟਾ –
ਤੂੰਬੀ ਦੀ ਤਾਨ ਤੇ ਛੋਹਿਆ
ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਗੀਤ