ਤਿਣਕਾ


ਬਸੰਤੀ ਝੱਖੜ —
ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅੱਗੇ ਅਟਕਿਆ
ਸੁੱਕਾ ਤਿਣਕਾ