ਮਹਾਵਤ


….
ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ
ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਪਿੱਛੇ
ਬੁੱਢਾ ਮਹਾਵਤ