ਮੋਰ


ਮਾਹੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ …
ਬਿਨ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਨੱਚੇ
ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰ