ਪੱਗ


ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ
ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਓਹਲੇ ਦਿਖੇ
ਓਹਦੀ ਸੰਦੂਰੀ ਪੱਗ