ਸੁਰਖੀ


ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ
ਪਹਿਲੀ ਸੁਰਖੀ
ਚਾਂਦੀ ਉਛਲੀ 

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ