ਸਲਾਭ


ਕੋਸੀਆਂ ਕਣੀਆਂ –
ਅੰਮੜੀ ਦੀ ਚਿਠੀ ਵਿਚ
ਖਾਰੀ ਸਲਾਭ

Advertisements