ਠਾਠ


ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ~
ਤਬਲੇ ਦੀ ਥਾਪ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ
ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ