ਡਾਇਰੀ


ਨਵਾਂ ਸਾਲ

ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਖਾਲੀ 

ਕਮਰ ਉਜ ਜਾਮਨ