ਪੱਗ


ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ
ਸੰਘਣੇ ਰੁਖਾਂ ਓਹਲੇ ਦਿਖੇ
ਓਹਦੀ ਸੰਧੂਰੀ ਪੱਗ