ਬੁੱਧ


                                                               ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

ਬਿਨਾ ਸਿਰ

ਬਿਨ ਬਾਂਹ ਦਾ ਬੁੱਧ

ਸ਼ਾਂਤ-ਚਿੱਤ