ਆਕਾਸ਼


ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ
ਰਜਾਈ ਦੇ ਲੋਗੜ ‘ਚੋਂ
ਆਪਣਾ ਆਕਾਸ਼

Advertisements