ਤਾਰਾਂਸਿਤਾਰ ਝਾੜਦਿਆਂ
ਵੱਜ ਉੱਠੀਆਂ ਝਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ
ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ

ਵੇਲ


 

ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਖੂੰਜੇ ਲਗੀ
ਵੇਲ ਹਰੀ