ਜਾਲ਼ਾ


ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ –
ਤੰਗਲ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ‘ਚ
ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲ਼ਾ