ਕਬੂਤਰ


ਚਾਰ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ

ਲਾਉਣ ਉਡਾਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਉਲਟ

ਇੱਕੋ ਥਾਂ