ਤਪਸ਼


 

ਕੈਕਟਸ
ਪੀਲੀਆ ਪੱਤੀਆ ਤੇ
ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼

 

Advertisements