ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਠੁਗੋਂ-ਠੁੰਗੀ ਚਿੜੀਆਂ
ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ
ਸੱਜਰਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ