ਥੋਹਰ


ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰ
ਹੱਥ ਲਾ ਵੇਖੇ
ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਹਰ

Advertisements