ਗੁਲਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ
ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ
ਖੁਸ਼ਬੂ

Advertisements