‘ਵਾ


ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ
ਪੈਣ ਸੰਧੂਰੀ ਕਿਰਨਾਂ –
ਸਿਲ੍ਹੀ ‘ਵਾ